Index   Profiel   Chat       Foto   Film   Post       Forum   Tag   Zever       Muziek   Agenda   Playlist
01/09/14 23:01
Online: 53
Naam : 
           Login : 
 Help
         
   

Actualiteit «    ( 1 / 4 )    »
Nieuwe wet Belgische nationaliteitAdrianHealey

De laatste tijd was er nogal wat te doen (iets langer geleden ondertussen) over de nieuwe wet om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Er kwam zelfs veel kritiek dat het nu makkelijker zou zijn.

Of dat nu zo is, dat laat ik in het midden. Ik laat jullie daar zelf over oordelen. De nieuwe wet op naturalisering uitgelegd:

Bron: Blokwatch.
(Ja, ik weet het. Gekleurd. Maar laat het AUB gééééén vb tegen de rest-spel worden. Danku.)

BEWERING 1: automatisch Belg worden?

FOUT:

"Alle meerderjarige kinderen van een vreemdeling die Belg werd en in België woont, krijgen automatisch het recht op de Belgische nationaliteit, zonder dat ze nog naar België moeten komen. Ze zullen alles kunnen regelen vanuit hun eigen land. Ze hoeven verder geen enkele band met België te hebben! (...) Het volstaat dat ze een ouder hebben die naar België emigreert en zich laat naturaliseren. Daarna volgt de hele clan in het buitenland: meerderjarige kinderen, hun kinderen enzovoort. Na een tijd heb je in alle landen hele kolonies Belgen."

JUIST:

Vergeet in eerste instantie het woord "automatisch" maar. Niets gaat automatisch. De kandidaat-Belg die in het buitenland woont en van wie een ouder Belg is en ook in België woont dient een verklaring af te leggen voor het hoofd van de diplomatieke zending of de Belgische beroepsconsulaire post van de hoofdverblijfplaats. Om het simpel te stellen: men moet zich naar de Belgische ambassade of consulaat begeven en daar een verklaring afleggen.

Dat betekent echter nog niet dat de kandidaat-Belg de Belgische nationaliteit op een presenteerblaadje krijgt (art. 382 WDB - wijzigt art. 12bis §1,2° en §2 WBN). Er zal wel degelijk worden onderzocht of er een band met de in België verblijvende ouder(s) bestond en nog steeds bestaat. Eenmaal per jaar een verjaardagskaartje sturen, zal echter niet volstaan (daarover verder meer).

Uit de foute tekst zou men ook kunnen afleiden dat een ouder "zomaar eventjes" naar België emigreert en zich ook "zomaar eventjes" laat naturaliseren. "Zomaar eventjes" naar ons land emigreren is echter al sinds de immigratiestop van 1974 onmogelijk. Gezinshereniging, erkenning als vluchteling en nationaliteitsverwerving zijn de enige wettelijke opties voor niet-EU-burgers om toegang te krijgen tot ons land. (Voor EU-burgers is arbeidsmigratie wel mogelijk.)

Dat er zo een "hele clan" Belgen ontstaat in het buitenland, kan technisch niet om de eenvoudige reden dat een ouder telkens in België moet verblijven vooraleer de meerderjarige kinderen de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen. Het begrip "verblijf" moet begrepen worden als hier wonen, hier verblijven.

Één van de verbeteringen in de wet, is dat het begrip "wettig verblijf" duidelijk in de wet wordt omschreven: "Onder wettelijk verblijf wordt verstaan, de situatie van de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te verblijven of die gemachtigd is om er zich te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen" (dit is de vreemdelingenwet) (art.voegt art. 7bis toe aan de WBN).

Dit betekent dat een wettig verblijf een verblijf is dat gedekt wordt door:
- ofwel een "bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister", beter bekend als "de witte kaart" die meestal een geldigheid van één jaar heeft, en dan spreekt men van "toegelaten",
- ofwel door een "verblijfskaart voor onderdanen van de EU" of "de blauwe kaart" en dan spreekt men van "gevestigd",
- of ten slotte de "gele kaart", officieel "identiteitskaart van vreemdelingen", en dan spreekt men van "gemachtigd om zich te vestigen". De twee laatste verblijfsvergunningen hebben een geldigheid van vijf jaar.

Stel dat sommigen zich die moeite getroosten van steeds wederkerende migraties als er al een wettelijke mogelijkheid bestaat, dan moeten ze ook nog eens minimaal drie jaar wachten vooraleer ze de Belgische nationaliteit door naturalisatie kunnen aanvragen. En aanvragen betekent nog niet krijgen. Intussen moet hun verblijf wel een wettelijk karakter hebben overeenkomstig de vreemdelingenwetgeving, of ze halen de vooropgestelde drie jaar wettig verblijf niet eens.
BEWERING 2: één kaartje = een band?

FOUT:

"De hele wereld Belg lijkt wel een devies van de regering, dwars tegen alle Vlaamse partijen in!! Met nieuwjaar een kaartje sturen volstaat om de 'band' aan te tonen tussen de Belg en de kandidaat-Belgen!!!"

JUIST:

De zogenaamde band met België moet wel degelijk door meer middelen worden aangetoond dan door eenmaal per jaar een kaartje te sturen.

De memorie van toelichting (MVT, blz. 251-252), het verslag van de plenaire kamerbesprekingen (blz. 13 + 18-19) en het verslag van de commissie justitie (blz. 9 + 45 e.v. ) maken duidelijk wat er moet worden verstaan onder "band".

Vooreerst moer er, volgens de memorie van toelichting, bij de beoordeling van het begrip "effectieve band" rekening worden gehouden met "de frequentie en de intensiteit van deze band".

Verder geeft de MVT een korte opsomming van mogelijke "bewijsmiddelen": een verklaring van de Belgische ouder die het bewijs levert van het onderhoud van familiale banden met zijn kind door middel van het voorleggen van briefwisseling, recente foto's, telefoongesprekken, het bewijs van bezoeken bij de ouders door middel van het tonen van vliegtuigtickets of het bewijs van financiële bijstand. Dit is geen limitatieve lijst, maar elementen die het bestaan van een werkelijke band kunnen bewijzen (MVT blz. 251-252).

Niet alleen de band op zich dient bewezen te worden, uit de bewijsstukken moet ook blijken dat er een zekere frequentie en intensiteit is van de aangehaalde banden. De banden moeten al bestaan, want de wetswijziging zegt duidelijk dat de aanvrager moet aantonen dat hij "werkelijke banden met zijn Belgische ouder of adoptant [heeft] bewaard" (WDB art. 382 §1,1° wijzigt art. 12bis §1,2°).
BEWERING 3: het parket op buitenlands onderzoek?

FOUT:

"Indien er twijfel bestaat over die band, die trouwens de enige voorwaarde is (!) om Belg te kunnen worden, MOET HET PARKET NAAR HET LAND VAN DE KANDIDAAT-BELG GAAN OM GINDER DE ZAAK TE GAAN ONDERZOEKEN !!!!! Onze parketten hebben in België toch weinig of niets te doen."

JUIST:

Dat het Parket naar het land van de kandidaat-Belg moet gaan om de aanvraag te onderzoeken staat nergens. Noch in de wettekst, noch in de memorie van toelichting, noch in het schriftelijk verslag van de Kamer, noch in het verslag van de commissie Justitie. Kortom, in geen enkel parlementair document kan men deze uitspraak van Jo Vandeurzen (CD&V) vinden.

In het kamerverslag (blz. 19) staat wel een uitspraak van Jo Vandeurzen waarin hij zegt: "Het parket heeft [..] iets meer dan vier maanden de tijd om dat (veiligheidsrisico) in heel de wereld na te gaan en om advies uit te brengen. Ik herhaal het nog eens ‘om dat in heel de wereld na te gaan'."

Of Vandeurzen hiermee bedoelde dat het parket effectief naar het buitenland moet, is weinig denkbaar. Er bestaan regels om het parket toe te laten naar een ander land te gaan om daar een onderdaan van datzelfde land te ondervragen of om een onderzoek in te stellen op vreemde bodem. Men noemt dat dan een "rogatoire commissie".

Het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel zal de onderzoeken moeten voeren van de aanvragen die in het buitenland worden ingediend. Welk zinnig mens zou kunnen verzinnen dat één parket de nodige mankracht en tijd heeft om voor elk dossier een paar rechercheurs de lucht in te sturen, als men al de toelating krijgt van het betrokken land?

Minister Laurette Onkelinx (PS) alvast niet, want zij laat in de MVT optekenen dat "het voor het parket niets uitmaakt of de aanvraag in België of in het buitenland wordt ingediend" (blz. 13).

Op de vraag van Vandeurzen waarom het parket van Brussel met het onderzoek wordt belast en niet het federale parket dat volgens Vandeurzen internationaal georiënteerd is, benadrukt de minister in dezelfde memorie van toelichting dat "nu al, in de huidige procedure, het parket van Brussel en niet het federaal parket dergelijk onderzoek voert." Verder beklemtoont ze dat "het niet iets nieuws is, en er, gelet op de goede samenwerking, geen reden was om dat te veranderen." En dat "het parket voor het onderzoek steeds een beroep kan doen op internationale netwerken, zoals Eurojust, het federaal parket en buitenlandse staatsveiligheidsdiensten" (blz. 13).

Trouwens, Vandeurzen zegt zelf dat zijn uitspraak "om dat (het veiligheidsrisico) in heel de wereld na te gaan" betekent dat "het parket vragen moet stellen aan collega's of politiediensten in Zuid-Amerika, Afrika of Oost-Europa" (blz. 19).

De bewering in de kettingmail dat het parket naar het buitenland moet gaan om daar ter plaatse het onderzoek te voeren, is dan ook niet alleen foutief maar een regelrechte leugen.
BEWERING 4. Zwangerschapstoerisme?

FOUT:

Een volgens Vandeurzen veel toegepaste "truuk" in België is de volgende: zwangere vrouwen komen als toerist naar België en bevallen hier. Ze geven het kind niet aan bij hun ambassade. Volgens de Belgische wetgeving is dat kind dan statenloos, en heeft het dus recht op de Belgische nationaliteit.

JUIST:

In casu gaat het om artikel 10 van de wet op de Belgische nationaliteit. Dit is echter niets nieuws. Wel nieuw is dat er een lid wordt toegevoegd aan dat artikel, waardoor het hier geboren kind, dat niet wordt aangegeven aan de autoriteiten van het land van de moeder, niet de Belgische nationaliteit krijgt, indien "het kind een andere nationaliteit kan verkrijgen, mits zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) administratieve handelingen verrichten bij de diplomatieke of consulaire overheden van het land van de ouders of van één van hen" (art. 380 WDB wijzigt art. 10 WBN).

In mensentaal betekent dat dus dat indien de moeder het kind niet aangeeft aan de autoriteiten van haar land, het kind niet de Belgische nationaliteit verkrijgt. De moeder had het kind kunnen aangeven, en dat volstaat. Dit artikel is gewijzigd net om het aantal misbruiken te verminderen (blz. 247 en blz. 13). Weg "recht" op de Belgische nationaliteit dus.
BEWERING 5: moeder eist verblijfsvergunning

FOUT:

"Op basis daarvan eist de moeder een verblijfsvergunning, waarmee ze naar het OCMW stapt voor een leefloon. Tenslotte kan ze dan, als ze lang genoeg in het land is, zelf de nationaliteit aanvragen."

JUIST:

Ook vóór de wetswijziging kon een vrouw geen verblijfsvergunning eisen op grond van de Belgische nationaliteit van haar kind. Het krijgen van een verblijfsvergunning is geregeld in de vreemdelingenwetgeving en niet in de wet op de Belgische nationaliteit. Geen verblijfsvergunning betekent ook geen leefloon. Aangezien de moeder in het voorbeeld geen wettig verblijf kan hebben, kan ze ook niet de Belgische nationaliteit krijgen.13/03/07 13:20
pieces7

nutteloze forum topic i guess

13/03/07 16:02
AdrianHealey

Uhu. :p
13/03/07 16:13
jellekeeh

eigelijk. ben ik te lui om dieje zever te leze :|
13/03/07 16:51
Diaspora

Gij maakt altijd zo een uberlange topics dat ik halfweg mn aandacht verlies..nuja die automatisch belgshit wist toch iedereen bijna al?..
13/03/07 17:00
lipslikebubbelgum

waarom typt gij altijd zo een lange tekst
ik ga da nie leze :( !
13/03/07 17:25
Micha

Offtopic 8) :$ :]
13/03/07 17:27
CooleNeurt

moeten we wat hier staat nu aannemen als waar en dus de echte wetgeving of doen we eerst nog een rondje blokwatch-bashen?
13/03/07 17:33
drecksack

..Want blokwatch heeft altijd gelijk ;)
13/03/07 17:53
pieces7

@lipslikebubbelgum , typen? kopieren bedoel je :)
13/03/07 17:54
AdrianHealey

Dát bedoel ik dus, Diaspora. -_-

Je wordt _NIET_ automatisch Belg. -_- Leer lezen, zou ik dan zeggen.

En idd. Gekopieerd.
13/03/07 18:10
JolaN

U verveelt zich vaak zeker ? ;)
13/03/07 18:22
AdrianHealey

Mwah, dagje thuiszitten, dan kom je op dergelijke sites terecht.^^
13/03/07 18:26
latrat

ctrl-v duurt 5 seconden.
13/03/07 18:26
AdrianHealey

Idd.
13/03/07 18:26
catonthewall

Jeuh, ik heb een blauwe kaart \o/. Krijg ik nu een koekje?
13/03/07 19:03
ViciousMistress

Wat is uw punt?
13/03/07 19:32
davidof

ik heb et gelezen !!! :] kvind da eel goe 8)
13/03/07 20:52
AdrianHealey

Proficiat. Toch iemand!

(@Mistress: informeren en eventueel een beetje discussie. :p )
13/03/07 20:55
Isness

het punt is dat alle argumenten in de trant van 'iedereen kan toch zomaar belg worden' of 'de belgische staat deelt zijn identiteitskaarten overal uit' vanaf nu over heel noxa ongeldig zijn.
13/03/07 21:01
«    ( 1 / 4 )    »


   2
© 2001-2014 Noxa      emailadres       Privacy verklaring
Geladen in 0.035078 seconden.